VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ONDERWERP

  1.1. De website skinlabo.com, eigendom van Skinlabo s.r.l., met maatschappelijke zetel te 10153 - Turijn, Via Varallo 22/A, op naam van de vertegenwoordiger pro tempore Angelo Muratore (C.f. MRTNGL71P19G273A), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Turijn, onder nr. REA: TO - 1221309 van het handelsregister, P. BTW nr. 11541460017, (hierna ook "Skinlabo" genoemd) is opgericht om de detailverkoop te verrichten van Made-in-Italy full-beauty schoonheidsproducten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: crèmes, make-up producten, verzorgingsproducten, etc (hierna ook "Producten" genoemd).

2.2. Hierbij volgen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Klanten (zoals hieronder gedefinieerd) en Skinlabo met betrekking tot de verkoop van Producten.

 1. REIKWIJDTE


2.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd "AV") zijn van toepassing op de aankoop van Producten die op het moment van de bestelling aanwezig zijn in de elektronische catalogus van Skinlabo en die online kunnen worden geraadpleegd op het webadres www.skinlabo.com (hierna genoemd de "Site"). De afbeeldingen bij de beschrijvende kaart van een Product hebben slechts een illustratief doel om de verschillende tinten zo goed mogelijk te kunnen waarnemen. Het is mogelijk dat de afbeeldingen van de Producten niet exact overeenkomen met het product zelf, maar verschillen in kleur en grootte, zelfs in de accessoires op de afbeelding.


2.2. Deze AV kunnen te allen tijde door Skinlabo worden gewijzigd en/of bijgewerkt.


2.3. Alle wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op de Site.


2.4. De klant die zich toegang verschaft tot de Site om aankopen te doen, kan een consument zijn, in de zin van: i) de fysieke persoon die voor doeleinden handelt die geen verband houden met de uitgeoefende ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna " consument-klant " genoemd) of een beroepsbeoefenaar, d.w.z: (ii) de fysieke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn ondernemings-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt (hierna "Professionele Klant" genoemd en wanneer het niet nodig is hen in deze AV te onderscheiden ook afzonderlijk de "Klant" en gezamenlijk de "Klanten") is verplicht, alvorens de bestelling te verzenden, deze AV die op de Site te zijner beschikking zijn gesteld en die te allen tijde beschikbaar zullen zijn, aandachtig door te lezen.

 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING


3.1 De wetgeving waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen voor overeenkomsten op afstand is opgenomen in afdeling II van wetsdecreet nr. 6 september 2005, nr. 206 (consumentenwetboek), zoals gewijzigd en aangevuld, en voor elektronische verkoop in wetsdecreet nr. 70 van 9 april 2003, zoals gewijzigd en aangevuld.


3.2. De verkoopovereenkomst tussen de Klant en Skinlabo wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Italiaanse wet..

 1. REGISTRATION

  4.1.  Om de Producten op de Site te kunnen kopen - zonder dat deze procedure echter een aankoopverplichting voor de ingeschrevene inhoudt - kan elke Klant zich op de website van Skinlabo inschrijven door een wachtwoord te kiezen en de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:
 • naam, achternaam/ handelsnaam;
 • geboorte datum

en bij het plaatsen van een bestelling zal er ook gevraagd worden naar:

 

 • nationaliteit;
 • adres van verblijfplaats/locatie
 • telefoonnummer;
 • verzendingsadres indien verschillend van woonplaats/kantoor;;
 • belastingcode of BTW-nummer.


4.2De aan Skinlabo verstrekte gegevens worden opgeslagen op het moment van registratie, de verwerking van de hiervoor genoemde gegevens is gebonden aan de privacyregelgeving, op grond van en voor de doeleinden van wetsbesluit nr. 196/2003 en EU-verordening nr. 679/2016 (de zogenaamde GDPR); de Klant kan deze gegevens te allen tijde wijzigen door toegang te krijgen tot zijn/haar profiel op de home pagina.

 1. SLUITING VAN HET CONTRACT


5.1. De koopovereenkomst tussen Skinlabo en de Klant wordt geacht totstandgekomen te zijn met de aanvaarding van de bestelling door Skinlabo. De bevestiging zal door Skinlabo worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij zijn inschrijving op de Site..


5.2. Dit bevestigingsbericht zal de Datum en het Tijdstip van bestelling en een "Bestelnummer" vermelden, te gebruiken in alle verdere communicatie met het Skinlabo personeel. Het bericht bevat alle gegevens die zijn ingevoerd door de Klant, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te verifiëren en eventuele correcties onverwijld mee te delen, volgens de procedures die in dit document zijn beschreven.


5.3. Wanneer de bestelling niet wordt aanvaard, zal het personeel van Skinlabo de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen.


5.4.  In overeenstemming met Wetsdecreet 9 april 2003, nr. 70 waarin bepalingen over elektronische handel zijn vastgelegd, moet de klant om een bestelling te kunnen plaatsen:

 • een Product in de winkelwagen toevoegen door op het betreffende icoontje naast het Product zelf te klikken;
 • na de selectie van de in het winkelwagentje geplaatste Producten moet de Klant, om tot aankoop over te gaan, klikken op de knop "Doorgaan met de Bestelling";
 • de Klant zal zich dan moeten registreren, toegang krijgen tot de Site met zijn/haar inloggegevens of zijn/haar gegevens invoeren voor een snelle aankoop zonder registratie op de Site;
 • de Klant zal de verzendingsmethode mogen kiezen en zal de AV zonder voorbehoud moeten goedkeuren;
 • de Klant kan dan overgaan tot de betaling van de Producten en de leveringskosten op de volgende manieren: i) Visa of Mastercard; ii) Paypal express checkout; iii) een andere op de Site voorziene methode (zoals geregeld in het volgende punt);
 • aan het einde van de bestelling zal de Site automatisch een uniek nummer toekennen dat op de laatste pagina van het aankoopoverzicht zal worden vermeld;
 • Skinlabo zal, na verificatie van de betaling en de daadwerkelijke beschikbaarheid van het Product, de Klant de orderbevestiging sturen die de volgende informatie zal bevatten: i) ordernummer en datum; ii) detail van het/de Product(en), hoeveelheid, prijs; iii) gekozen betalingswijze; iv) leveringskosten; v) totaalbedrag van de bestelling;
 • de Klant verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens in de e-mail ter bevestiging van de bestelling te controleren en Skinlabo in kennis te stellen van eventuele fouten.


5.5. Zodra de bestelling online is geplaatst, dient de Klant deze AVV af te drukken, een elektronische kopie ervan op te slaan of te bewaren, zoals voorgeschreven door Wetsbesluit nr. 206/2005.


5.6. Door een bestelling te plaatsen volgens de procedures op de Site, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van alle informatie die tijdens het aankoopproces wordt verstrekt, deze te hebben begrepen en de hierin vervatte GCS volledig te aanvaarden.


5.7. Deze AV maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst die tussen de Klant en Skinlabo wordt gesloten.


5.8. Op de Site kunnen uitsluitend producten worden besteld die fysiek in voorraad zijn. De geïntegreerde functionaliteit van de beschikbaarheid van de artikelen in voorraad is nauwkeurig, maar er kunnen kleine communicatievertragingen optreden tussen de werkelijke voorraad in het magazijn en de gerapporteerde stand op de site. Als gevolg daarvan kan de beschikbaarheid van artikelen in sommige zeldzame gevallen niet met zekerheid worden gegarandeerd. Indien een of meer bestelde artikelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor verzending en om verdere vertragingen in de levering te voorkomen, zal ons personeel de ontbrekende producten vervangen door producten met soortgelijke kenmerken. In ieder geval wordt de Klant de mogelijkheid geboden om de Bestelling te wijzigen.


5.9. In geval van meerdere aankopen van Producten, tegelijkertijd, door meer dan één Klant, behoudt Skinlabo zich de mogelijkheid voor om, bij ontvangst van de bestelling, de beschikbaarheid van het Product te controleren en, indien dit niet het geval is, onmiddellijk de niet-aanvaarding van de verzonden bestelling mee te delen.


5.10. Het plaatsen van een Product in de winkelwagen houdt geen verplichting in om de aankoop van dit Product te voltooien. Totdat hij de procedure voor de aankoop van de Producten heeft voltooid, kan de Klant: i) de hoeveelheid wijzigen en/of de reeds in het winkelmandje geplaatste Producten verwijderen; ii) andere Producten aan het winkelmandje toevoegen.


5.11. Vanuit de rubriek "mijn account" op de Website, in het privégedeelte van de Klant, zal het mogelijk zijn om de informatie over iemands account te bekijken, de status van de bestelling en eventuele retouraanvragen te volgen en de levering op meerdere adressen aan te vragen.

5.12. De bestelling zal worden opgeslagen in Skinlabo's database gedurende de tijd die nodig is om deze uit te voeren en, in ieder geval, binnen de voorwaarden van de wet.

 1. BETALINGSWIJZE


6.1. Credit Card

Bij aankoop van Producten met betaalmiddelen Visa en Mastercard zal de bank bij het afsluiten van de online transactie het bedrag met betrekking tot de gedane aankoop onmiddellijk debiteren. In geval van annulering van de bestelling, zowel door de Klant als door Skinlabo, zal ons personeel gelijktijdig de annulering van de transactie en de vrijgave van het toegezegde bedrag aanvragen. De tijd die nodig is om het bedrag weer vrij te geven hangt uitsluitend van het banksysteem af en kan oplopen tot de natuurlijke vervaldatum (24 dagen vanaf de toestemmingsdatum). Zodra de transactie is geannuleerd, kan Skinlabo in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van de vertraging bij het vrijgeven van het toegezegde bedrag door het banksysteem. Indien de bestelling van de Klant na de 23e dag na de datum van verzending wordt verwerkt, zal Skinlabo in ieder geval het verschuldigde bedrag op de creditcard van de Klant debiteren, zelfs voordat de materiële levering van de goederen plaatsvindt, ter vermijding van de autorisatietermijn van de transactie (24 dagen). Skinlabo houdt zich het recht voor om de Klant om bijkomende informatie ( b.v. vast telefoonnummer) of een kopie van documenten die de eigendom van de gebruikte kaart bewijzen, na te vragen. Bij gebrek aan de gevraagde documentatie behoudt Skinlabo zich het recht om de bestelling niet te aanvaarden. Skinlabo kan op geen enkel moment tijdens de aankoopprocedure kennis nemen van de gegevens betreffende de kredietkaart van de koper, die via een beveiligde verbinding rechtstreeks worden doorgegeven aan de website van de bank die de transactie afhandelt. Geen enkel computerbestand van Skinlabo zal dergelijke gegevens opslaan. Daarom kan Skinlabo, bij de betaling van op www.skinlabo.com aangekochte producten, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor frauduleus of onterecht gebruik van kredietkaarten door derden

6.2. Paypal

In geval van aankoop van goederen met PayPal-betalingsmethode, bij het sluiten van de online transactie, zal PayPal onmiddellijk het bedrag van de gedane aankoop in rekening brengen.

 

 1. PRIJZEN


7.1. De verkoopprijs van de Producten is aangegeven in Euro en is inclusief BTW en alle andere belastingen.


7.2. Alle op de Site weergegeven en aangegeven verkoopprijzen van de Producten vormen een aanbod aan het publiek op grond van artikel 1336 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, onder voorbehoud van prijswijziging door Skinlabo.


7.3. De verkoopprijs wordt als geldig beschouwd tot aan de mededeling van de aanvaarding van de bestelling.


7.4Eventuele kortingscodes (%, 1+1, 3x2 of andere mechanica) worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, altijd als niet-cumulatief beschouwd.

7.5. Verzendkosten en eventuele extra kosten (bv. douane-inklaring), hoewel niet inbegrepen in de aankoopprijs, zullen worden aangegeven en berekend in de aankoopprocedure voordat de bestelling door de Klant wordt geplaatst en zullen ook worden opgenomen in de samenvatting van de geplaatste bestelling op de webpagina.

 1. FACTURATIE


8.1. Elke verzonden bestelling gaat gepaard met een gedetailleerd vervoersdocument zoals voorgeschreven door D.P.R. 21 december 1996 n. 696. Indien de aankoop in Italië of in Frankrijk wordt afgerond, wordt de factuur voor een aankoop alleen uitgereikt indien deze op het moment van de bestelling wordt aangevraagd en het BTW-nummer in het daarvoor bestemde veld wordt vermeld. Het document zal worden verzonden naar het e-mailadres dat bij de bestelling werd gebruikt. Bij aankoop vanuit Spanje wordt de factuur opgemaakt en automatisch per e-mail aan de klant toegezonden.

NB: Het is niet mogelijk om de facturering van een reeds verwerkte bestelling te vragen.

 1. LEVERINGSMETHODEN EN -KOSTEN


9.1. Skinlabo zal de gekochte Producten met spoed per koerier leveren, uitsluitend op het Italiaanse grondgebied en in de landen die tot de Europese Unie behoren.


9.2 De Producten worden binnen 15 werkdagen na de aankoop geleverd, tenzij tussen de partijen een andere termijn is vastgesteld. De aangegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en, hoewel ze meestal gerespecteerd worden, geeft Skinlabo geen enkele toezegging of garantie betreffende de naleving ervan.


9.3. Skinlabo zal derhalve in geen geval aansprakelijk zijn voor directe en/of indirecte schade wegens vertraagde levering.


9.4. Levering is van maandag tot vrijdag tijdens de normale werkuren (9-18).


9.5. Skinlabo is niet aansprakelijk voor ondoeltreffendheid ten gevolge van overmacht indien zij de bestelling niet binnen de in het contract voorziene termijn kan uitvoeren.


9.6. Bij aflevering van de Producten door de koerier, moet de Klant controleren of:

 • het aantal geleverde colli overeenstemt met het in het begeleidende document aangegeven aantal;
 • e op de verpakking vermelde Producten overeenstemmen met wat daadwerkelijk op de factuur/het ontvangstbewijs is vermeld;

de verpakking intact, onbeschadigd of anderszins veranderd is, zelfs wat betreft het sluitingsmateriaal (plakband of omsnoeringsband).


9.7De Klant onderkent dat de afhaling van het Product een precieze verplichting is die voortvloeit uit het koopcontract. In geval van niet-levering wegens afwezigheid van de geadresseerde op het in de bestelling vermelde adres, worden de goederen na 2 leveringspogingen in opslag genomen. De klant krijgt de "waarschuwing " van niet-levering. Na 10 dagen opslag worden de goederen teruggestuurd naar de afzender. Indien het Product niet binnen vijf werkdagen na de eerste leveringspoging wordt afgehaald, kan Skinlabo de ontbinding van de overeenkomst inroepen op grond van art. 1456 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. Bij beëindiging van het contract wordt het totale bedrag dat de Klant uiteindelijk heeft betaald, terugbetaald, met aftrek van de kosten voor de niet-geslaagde levering van het Product en de kosten voor de terugzending ervan. De beëindiging van het contract en het bedrag van de terugbetaling zullen per e-mail aan de Klant worden meegedeeld.


9.8 Elke beschadiging van de verpakking en/of het Product of het niet overeenstemmen van het aantal verpakkingen of aanduidingen moet door de Klant onmiddellijk per e-mail worden gemeld.


9.9 Skinlabo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de verwerking van de bestelling of in de levering van de bestelde artikelen.


9.10. De leveringskosten, die afhankelijk zijn van de bestemming, het gewicht en het volume van de Producten, worden aan de Klant aangerekend en precies vastgesteld:

 • tot en met twee producten bedragen de verzendkosten Euro 8,90, vanaf het derde product zijn de verzendkosten gratis.
 1. HERROEPINGSRECHT


10.1. In overeenstemming met en binnen de grenzen van art. 52 van het Wetboek van Consumentenrecht, heeft de Consument-Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de aangekochte Producten, het herroepingsrecht uit te oefenen, dat bestaat uit de mogelijkheid om de ontvangen Producten terug te sturen en de terugbetaling van de betaalde prijs te bekomen, zonder boete en zonder opgave van enige reden.


10.2. De voornoemde termijn gaat in op de dag waarop de consument-opdrachtgever of een door de consument-opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt of:

 • in het geval van meerdere Producten die door de Consument-Klant via één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Consument-Klant of een door de Consument-Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt;
 • in geval van levering van een goed dat uit verschillende partijen of onderdelen bestaat, vanaf de dag waarop de consument-opdrachtgever of een door de consument-opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.


10.3. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend

 • bij aankopen van minder dan 50 euro (tenzij het totale door de Klant te betalen bedrag, ongeacht het bedrag van de individuele contracten, hoger is dan 50 euro);
 • in het geval van de levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;
 • bij levering van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering werden geopend
 • in geval van levering van goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere goederen.


10.4. De Klant die besluit gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient een schriftelijke mededeling te richten aan Skinlabo door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs aan het adres van Skinlabo te 10153 - Turijn, Via Varallo 22/A, en kan deze mededeling vervroegen door middel van een e-mail aan info@skinlabo.com, die de aangetekende brief niet zal vervangen.


10.5. Skinlabo zal, na de herroeping van de Consument-Klant, binnen 24/48 uur vanaf de ontvangst van de herroepingsverklaring, de Consument-Klant per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de wil tot herroeping doen toekomen.


10.6. In overeenstemming met de wet is de Consument-Klant verantwoordelijk voor de verzendkosten voor het retourneren van de Producten die naar het volgende adres gestuurd moeten worden: BiBiEsse- UFF. INGETROKKEN/RETOUREN, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italië, binnen veertien dagen na de datum waarop de consument-klant Skinlabo in kennis heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen (de termijn wordt in acht genomen indien de consument-klant de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen).
10.7. Indien de goederen tijdens het transport beschadigd worden, zal Skinlabo de klant hiervan op de hoogte brengen (binnen de 5e dag na ontvangst van de goederen in de magazijnen), zodat hij/zij tijdig een klacht kan indienen tegen de door hem/haar gekozen koerier en de terugbetaling van de waarde van de goederen kan verkrijgen (indien verzekerd); in dat geval zal het product ter beschikking van de klant worden gesteld voor terugzending, onder gelijktijdige annulering van de aanvraag tot herroeping.


10.8. Skinlabo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of diefstal/verlies van goederen die met onverzekerde zendingen worden teruggestuurd; bij aankomst in het magazijn zal het Product worden onderzocht om eventuele schade of manipulatie die niet door het vervoer is veroorzaakt, vast te stellen. Indien het geretourneerde product beschadigd is, zal Skinlabo een percentage inhouden op de verschuldigde terugbetaling, als bijdrage in de herstelkosten.


10.9. Skinlabo vergoedt tevens alle door de Consument-Klant gemaakte kosten (aankoop van het Product en originele levering ervan; de kosten voor de terugzending ervan zijn uiteraard uitgesloten) binnen 14 dagen na de mededeling van het herroepingsrecht, en in ieder geval na ontvangst van het teruggezonden Product, door middel van Bankoverschrijving of Paypal. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk de bankgegevens voor de terugbetaling mee te delen (naam, voornaam, rekeninghouder, IBAN-code).


10.10.  Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • De Producten van Skinlabo worden verkocht in een speciale verpakking; deze verpakking wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de Producten. Voor de regelmatige uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant moet het gekochte Product dus intact zijn en in zijn oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires om schade aan de oorspronkelijke verpakking te beperken).
 • De terugzending, tot aan de ontvangstbevestiging van Skinlabo, geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant;
 • Skinlabo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van de geretourneerde Producten;
 • bij aankomst op het bovenvermelde retouradres zal het Product worden onderzocht op eventuele schade of manipulatie die niet het gevolg is van het transport.


10.11. Consument-Klant verliest het recht op herroeping wegens het ontbreken van de essentiële integriteit van de Producten (verpakking en/of inhoud), in gevallen waarin Skinlabo vaststelt dat:

 • de buitenverpakking ontbreekt of is beschadigd
 • dat de originele binnenverpakking ontbreekt of beschadigd is
 • integrale onderdelen van het product (accessoires, onderdelen) ontbreken
 • het Product beschadigd is door andere oorzaken dan het vervoer.

10.12. In geval van verval van het herroepingsrecht zal Skinlabo het gekochte Product aan de Consument-Klant retourneren, waarbij hem/haar de verzendkosten in rekening zullen worden gebracht en er geen terugbetaling van de betaalde prijs zal plaatsvinden.

10.13. Er zij op gewezen dat het herroepingsrecht, zoals geregeld in deze clausule, alleen is voorbehouden aan consumenten, er is geen herroepingsrecht voor Professionele Klanten.

10.14. Voor communicatie over retourzendingen en klachten kunt u een e-mail sturen naar hoi@skinlabo.com of bellen naar +39 3408570553

 1. GARANTIE


11.1. In geval van gebrek aan overeenstemming, d.w.z. levering van goederen met gebreken of defecten of verschillend van hetgeen in de koopovereenkomst is bepaald, d.w.z. ongeschikt voor het gebruik waarvoor een goed van hetzelfde type gewoonlijk wordt gebruikt, verschillend van de op de site gepubliceerde beschrijving of dat niet de beloofde kwaliteiten vertoont, zijn de bepalingen van artikel 128 en volgende van het wetgevend decreet nr. 205/2006 (consumentenwetboek) van toepassing.


11.2. De wettelijke garantie geldt niet voor storingen of defecten die te wijten zijn aan toevallige gebeurtenissen of aan de verantwoordelijkheid van de Klant, of aan een gebruik van het Product dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het bestemd is en/of met de technische documentatie die bij het Product is gevoegd..


11.3. Skinlabo is aansprakelijk wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van het Product, tenzij er een conventionele garantie bestaat die deze termijn overschrijdt.


11.4. De Consument-Klant dient het gebrek binnen twee maanden na ontdekking daarvan aan Skinlabo te melden (tenzij Skinlabo het bestaan van het gebrek heeft erkend of verzwegen).


11.5 De vordering tot vaststelling van gebreken die niet op bedrieglijke wijze door de verkoper zijn verzwegen, moet worden ingesteld binnen een termijn van zesentwintig maanden vanaf de leveringsdatum van de goederen (de Consument-Klant die voor de uitvoering van de overeenkomst is gedagvaard, kan echter altijd de rechten op grond van dit artikel doen gelden, mits het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de ontdekking en vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf de levering is gemeld).

11.6. In geval van gebrek aan overeenstemming kan de consument zonder kosten (inclusief verzendingskosten) herstel door herstelling of vervanging vragen, naar zijn keuze, tenzij de herstelling objectief onmogelijk of buitensporig duur is in vergelijking met de andere.


11.7. De hierboven bedoelde vorm van genoegdoening wordt als buitensporig belastend beschouwd indien deze voor Skinlabo onredelijke kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere vorm van genoegdoening, rekening houdend met: a) de waarde die het Product zou hebben indien er geen sprake zou zijn van een conformiteitsgebrek; b) de omvang van het conformiteitsgebrek; c) de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening kan worden uitgevoerd zonder aanzienlijke overlast voor de Consument-Klant.


11.8De vervangingen zullen binnen een redelijke termijn na het verzoek worden uitgevoerd en mogen geen aanzienlijke overlast voor de klant-consument veroorzaken, rekening houdend met de aard van het product en het doel waarvoor het werd aangeschaft.


11.9. De consument kan naar eigen oordeel om een gepaste prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst verzoeken wanneer een van de volgende situaties zich voordoet

 • de vervanging onmogelijk of buitensporig bezwaarlijk is;
 • Skinlabo heeft niet binnen een redelijke termijn voor de vervanging gezorgd;
 • de eerder uitgevoerde vervanging heeft geleid tot aanzienlijke overlast voor de consument-klant.


11.10. Na de kennisgeving van het conformiteitsgebrek kan de verkoper de consument-klant elke andere beschikbare vorm van genoegdoening aanbieden, met de volgende gevolgen

 1. i) indien de Consument-Klant reeds om een specifieke oplossing heeft verzocht, blijft de Verkoper verplicht om deze uit te voeren, met de nodige implicaties wat betreft het begin van de redelijke termijn voor herstellingen of vervangingen, tenzij de Consument-Klant de voorgestelde alternatieve oplossing aanvaardt;ii) indien de consument-klant niet reeds om een specifieke vorm van genoegdoening heeft verzocht, moet de consument het voorstel aanvaarden of verwerpen door een andere vorm van genoegdoening te kiezen in overeenstemming met dit artikel.

 

11.11 Een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis, waarvoor de oplossing van vervanging niet mogelijk of buitensporig kostbaar was, geeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

11.12. Ten aanzien van Professionele Klanten zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in de artikelen. 1490 en volgende van toepassing.

 1. KLACHTEN


12.1. Eventuele klachten kunnen worden gericht aan: Skinlabo- Via Varallo 22/A, 10153 Turijn - Italië op het volgende e-mailadres: info@skinlabo.com

12.2. Klachten die per e-mail of via het contactformulier van de site worden ingediend, worden niet aanvaard of als geldig beschouwd.

12.3. Voor elk ondervonden probleem of anomalie, alvorens een klacht in te dienen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met het Skinlabo personeel via de speciale sectie op de website. In vrijwel alle gevallen is elk probleem binnen een paar uur opgelost.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De klantgegevens worden door Skinlabo verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens op grond van en voor de doeleinden van Wetsdecreet nr. 196/2003 en EU Verord. nr. 679/2016, zoals gespecificeerd in de op de Site verstrekte informatie.

 

 1. COPYRIGHT

De volledige inhoud van www.skinlabo.com, met inbegrip van de teksten, documenten, merken, logo's, beelden, grafische voorstellingen, hun rangschikking en hun bewerkingen, worden beschermd door de regelgeving betreffende het auteursrecht en de bescherming van merken (wet nr. 633 van 22 april 1941 en latere wijzigingen, koninklijk besluit nr. 929 van 21 juni 1942 en latere wijzigingen) en vallen onder het copyright. De website www.skinlabo.com kan ook afbeeldingen, documenten, logo's en handelsmerken van derden bevatten die Skinlabo S.r.l. uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze te publiceren. De reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud, teksten, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafieken is verboden. Elk misbruik zal volgens de geldende wetten worden vervolgd.

 1. BEVOEGDE RECHTBANK


15.1. Elk dispuut met betrekking tot de toepassing, uitvoering, interpretatie en verbreking van de online afgesloten koopcontracten via de Site is onderworpen aan de verplichte territoriale bevoegdheid van de woon- of verblijfplaats van de Klant-consument , en in elk geval aan de bevoegdheid van de Italiaanse Staat.

 1. TOT SLOT NOTULEN

Skinlabo gelooft in de kwaliteit van zijn producten en streeft ernaar de beste kwaliteit ingrediënten op de markt aan te bieden. Met dat in gedachten, let op het volgende:

 • zorg ervoor dat u niet allergisch bent voor bepaalde ingrediënten die in de producten aanwezig zijn, voordat u ze aanbrengt;
 • Skinlabo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele reacties op de ingrediënten in de verkochte producten;
 • geen van onze producten mag worden gebruikt als vervanging voor medische zorg of klinische behandeling;
 • de op www.skinlabo.com gepubliceerde informatie is niet bedoeld als een geneesmiddel of behandeling voor dermatologische problemen en mag in geen geval als dusdanig worden beschouwd;
 • het advies dat wordt gegeven op www.skinlabo.com of dat wordt verstrekt door de Klantenservice is uitsluitend bedoeld ter informatie en is in geen geval bedoeld ter vervanging van medisch advies;
 • raadpleeg bij twijfel uw arts.